Regulamin portalu internetowego „Dobre sobie.pl”

 1. Definicje
  1. Portal - platforma internetowa, funkcjonująca pod nazwą “Dobre sobie.pl” i adresem internetowym www.dobresobie.pl. Składa się ze stron oraz innych narzędzi internetowych, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Regulamin - niniejszy “Regulamin portalu internetowego »Dobre sobie.pl«”, nieprzerwanie i w formie aktualnej dostępny na stronach Portalu. Określa ogólne zasady, stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu.
  3. Wydawca - firma 4S NOWE MEDIA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 8, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 15179R, posiadająca NIP: 8133428652 oraz numer REGON: 180537051.
  4. Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z zasobów Portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
  5. Komentarz - tekst, opublikowany na łamach Portalu przez Użytkownika, będący jego prywatną opinią.
  6. Zasoby - teksty, grafiki, zdjęcia, materiały multimedialne, Komentarze oraz wszelkie treści stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, znajdujące się na stronach Portalu.
 2. Postanowienia wstępne
  1. Portal jest własnością Wydawcy.
  2. Portal bezpłatnie udostępniany jest Użytkownikom przez Wydawcę w zakresie określonym w Regulaminie i “Polityce prywatności portalu »Dobre sobie.pl«”.
  3. Użytkownik, korzystając z Portalu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory, po nieudanych próbach rozwiązania polubownego, rozstrzygane będą przez sądy polskie.
 3. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Wydawcy
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami społecznymi i współżycia społecznego.
  2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich Komentarzy, w szczególności odpowiedzialny jest za ewentualne naruszenie praw osób trzecich oraz szkody z tego tytułu powstałe.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w treści Komentarzy stwierdzeń o charakterze bezprawnym, m.in. popierających radykalne postawy społeczne - wszelkiego rodzaju dyskryminację i obrazę, w tym rasową, etniczną, ze względu na wyznanie i płeć. Komentarze muszą być one wolne od wulgaryzmów, stwierdzeń powszechnie uznawanych za obraźliwe, danych osobowych i linków do stron o wspomnianym charakterze oraz stron pornograficznych.
  4. Wydawca zastrzega sobie możliwość moderacji Komentarzy i publikacji wyłącznie wybranych z nich.
  5. Wydawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Zasobów, które mogą powodować spór pomiędzy Wydawcą, a podmiotem trzecim, bądź które chronione są przez inne prawa majątkowe, o których Wydawca nie wiedział.
 4. Odpowiedzialność Wydawcy
  1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, wynikłe z tego skutki oraz szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami, występującymi w sieci Internet.
  2. Wydawca zobowiązuje się do publikacji Zasobów możliwie poprawnych merytorycznie, jednak nie bierze odpowiedzialności za czynności dokonane po ich przeczytaniu przez Użytkownika.
  3. Niezależne i niezawinione błędy w działaniu Portalu są poza odpowiedzialnością Wydawcy.
 5. Własność intelektualna
  1. Wydawca oświadcza, że ma stosowne zgody na dysponowanie Zasobami, bądź dysponuje Zasobami, na publikacje których zgody uzyskać nie musiał ze względu na licencje, na podstawie których je pozyskał.
  2. Użytkownik, publikując Komentarz, oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami autorskimi do jego treści oraz przekazuje autorskie prawa majątkowe na rzecz Wydawcy wraz ze zgodą na dołączenie Komentarza do Zasobów.
  3. Jeśli Zasoby kierują na zewnętrzne strony internetowe, są one przedmiotem podlegającym pod stosowne regulaminy i ustalenia właścicieli tych stron, które Użytkownik dobrowolnie godzi się przestrzegać.
 6. Dane osobowe
  1. Wydawca nie przetwarza danych osobowych Użytkowników.
  2. W posiadaniu Wydawcy będzie wyłącznie adres IP użytkownika oraz informacje o jego przeglądarce internetowej, a po włączeniu jego Komentarza do Zasobów dodatkowo pseudonim, podany przez Użytkownika, data Komentarza oraz jego treść. Na podstawie tych danych nie istnieje możliwość bezpośredniego lub pośredniego określenia tożsamości osoby w celu jej zidentyfikowania bez poniesienia nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. Zmiany, w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu, na bieżąco będą publikowane na łamach Portalu.
  2. Regulamin i wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Portalu.
  3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznaczać będzie ich akceptację.
Polub nas na Facebooku'u
W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.
Zgadzam się